چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت 


شرح وظایف:

 

-اجرای وظایف قانونی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در شهرستان مربوطه

-اعمال سیاست های اجرایی واداری وزارت بهداشت ،در مان وآموزش پزشکی در شهرستان بر اساس دستور العملهای ابلاغ شده

-هماهنگ  ساختن واحد های اجرایی تابعه

-نظارت بر ارزشیابی واحد های تابعه

-هماهنگی با سایر واحد های دولتی برای پیشبرد اهداف کلی دولت ،شرکت در جلسات و شوراهای هماهنگی شهرستان ،هماهنگی و ارتبا ط با دانشگاه علوم پزشکی اراک

-نظارت برگسترش و کیفیت خدمات واحدهای بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی

-نظارت برگسترش و کیفیت خدمات آزمایشگاه هاو داروخانه های بهداشتی درمانی بخش دولتی و خصوصی

-نظارت و کوشش برای تعلیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش

-نظارت بر رسیدگی به اسناد پزشکی و اعمال تعرفه های درمانی

-نظارت و کوشش برای تعمیم خدمات بهداشتی درمانی به جامعه تحت پوشش

-نظارت منظم برتامین و توزیع دارو ،مواد و تجهیزات پزشکی مورد نیاز شهرستان

-نظارت بر تنظیم ،تدوین و اجرای ضوابط بودجه برنامه ای

-تامین منابع (انسانی ،مالی و تجهیزاتی )مورد نیاز خدمات بهداشتی درمانی و نظارت بربهره برداری بهتر از انها

-بررسی گزارشات واحد های تابعه،تحلیل آنها و تهیه گزارش نهایی و اعلا م نتیحه برواحدها

 

واحد های تابعه:

 

-بیمارستان والفجر شهرستان تفرش

-مرکز بهداشت شهرستان تفرش وواحدهای تابعهروابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفرش

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved