چهارشنبه 3 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتواحد آموزش سلامت شهرستان تفرش با هدف ارتقای آموزش سلامت به عنوان فرآیند قادرسازی مردم برای افزایش کنترل بر سلامت و بهبود سلامت خود و جامعه و همچنین توسعه سیستم های آموزش برای سلامت ، بر آن است تا ضمن هماهنگی با واحدهای درون بخش سلامت، با راهبری مداخلات آموزش سلامت همگانی مبتنی بر برنامه های نظام سلامت ، سازماندهی کلیه فعالیتهای آموزشی ،اطلاع رسانی برنامه های سلامت از طریق ارتباط مستمر و تعامل سازنده با اصحاب رسانه و همچنین سازماندهی ارتباطات برون بخشی ، نسبت به ارتقای سطح آگاهی ، اصلاح نگرش و توسعه رفتارهای سالم درجامعه بکوشد.

شرح وظایف:

- اجرا و ارزشیابی آموزش های مبتنی بر شواهد

- ترویج رویکردهای نوین و مناسب در زمینه های آموزش و ارتقای سلامت

- توسعه فرهنگ سلامت در جامعه

- ارتقای سواد بهداشتی مردم

- ترویج مسئولیت پذیری برای سلامت در مردم و سایر بخش های توسعه

- جلب مشارکت مردمی برای سلامت

- برنامه ریزی جهت درگیر نمودن فعال و آگاهانه بخش های توسعه

- مشارکت درتوسعه سیاست های حامی سلامت

- برنامه ریزی جهت درگیر نمودن فعال و آگاهانه مردم در برنامه ریزی مرتبط با سلامت

- ارتقای سطح کمی تجهیزات آموزشی  درمراکزبهداشتی درمانی تابعه

- توانمندسازی منابع انسانی

- انتقال و تبادل اطلاعات در زمینه شرایط زیربنایی اجتماعی و محیطی

- نیازسنجی در کلیه سطوح یادگیری به عنوان ستون اولیه طرح ها و برنامه های آموزشی

- پایش و ارزشیابی برنامه ها و طرح ها با دیدگاه کیفی نگر

واحد آموزش سلامت :

 تجهیز کلیه مراکزبهداشتی درمانی تابعه به اقلام سمعی بصری شامل دستگاه DVDو تلویزیون                  
(توضیح  اینکه  از 11 مرکز  تعداد  5 مرکز در سنوات گذشته  تجهیز  شده اند  و  6 مرکز  نیز در سال  1389 به  اقلام  فوق  مجهز  شده اند.) 

 

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved